1

Chúng tôi rất quan tâm đến trách nhiệm của mình đối với hành tinh chúng ta đang sống, đó là yếu tố trung tâm cho mọi việc mà chúng tôi làm và mọi quyết định của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để làm giảm thiểu tác động tới môi trường trong mỗi bước đi trên cả chặng đường dài.

Chúng tôi cam kết:

  • luôn luôn sử dụng các nguyên vật liệu gây ra tác động ít nhất đối với môi trường
  • làm việc với các nhà cung cấp có trách nhiệm về môi trường và chúng tôi sẽ cùng hợp tác với họ để giảm thiểu tác động cộng hưởng bất kỳ khi nào có thể
  • sử dụng các nguyên liệu được cung cấp và sản xuất từ chính hang
  • chỉ sử dụng các loại giấy và bìa được chứng nhận bởi Hội đồng Quản lý Rừng (FSC – Forestry Stewardship Council) trong việc đóng gói bao bì
  • chỉ sử dụng mực in làm từ thực vật trong đóng gói và in
  • ghi chú rõ ràng và chi tiết trên bao bì
  • tái sử dụng tối đa những vật dụng cần thiết